Opracowanie prototypu systemu wykrywania anomalii zużycia energii elektrycznej z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji w celu racjonalizacji zapotrzebowania na energię elektryczną przez spółki obrotu

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac B+R, które doprowadzą do powstania prototypu systemu wykrywającego anomalie w użytkowaniu energii elektrycznej w stosunku do prognoz. Poprzez sprawnie działający system, spółki obrotu będące jego głównymi odbiorcami otrzymają narzędzie, które pozwoli im na lepsze zarządzanie zamówieniami na energię w okresie długofalowym oraz na bieżące monitorowanie jej zużycia u swoich klientów. Korzystając z narzędzia, spółki będą mogły wykrywać i obserwować nadmierne skoki/spadki poboru, zwiększenia i zmniejszenia zużycia niezgodne z prognozami i korygować je, racjonalizując tym samym własne zamówienia na energię elektryczną na giełdzie.

W celu stworzenia systemu zostaną wykorzystane narzędzia sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego. Głównym elementem procesu badawczego będzie stworzenie typologii anomalii, czyli określenie takich cech zmian i odstępstw w zużyciu energii, które mają największy wpływ na biznesową działalność spółki, oraz wypracowanie algorytmu, który będzie je wykrywał. Badania przemysłowe skoncentrują się na przygotowaniu i połączeniu typologii anomalii, algorytmu oraz modułu konfiguracyjnego, który w optymalny sposób pozwoli obsłużyć anomalie w systemie. Końcowy system umożliwi poprawę jakości prognoz zużycia energii elektrycznej w warunkach rzeczywistych. Prototyp systemu zostanie przetestowany w warunkach laboratoryjnych i ostatecznie w warunkach rzeczywistych, aby potwierdzić skuteczność jego działania.

Cel projektu, którym jest racjonalizacja zamówień na energię przez spółki obrotu, jest odpowiedzią na wyzwania zmieniającego się rynku, na którym na bieżąco zmieniają się modele jej wykorzystania.

Informacje o projekcie

Ebicom sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Opracowanie prototypu systemu wykrywania anomalii zużycia energii elektrycznej z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji w celu racjonalizacji zapotrzebowania na energię elektryczną przez spółki obrotu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt polega na realizacji prac badawczo – rozwojowych, prowadzących do powstania prototypu systemu wykrywającego anomalie w użytkowaniu energii elektrycznej w stosunku do przyjętych prognoz. Głównymi odbiorcami opracowanego systemu będą spółki obrotu, który pozwoli im na lepsze zarządzanie zamówieniami energii elektrycznej w okresie długofalowym oraz na bieżąco monitorować zużycie energii u swoich klientów. Korzystając z narzędzia (systemu), spółki będą mogły wykrywać i obserwować nadmierne skoki/spadki poboru, zwiększenia i zmniejszenia zużycia niezgodne z prognozami i korygować je racjonalizując tym samym własne zamówienia na energie elektryczną na giełdzie.

Wartość projektu: 3 104 663,80 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 320 799,49 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka ścieżka”.

Podmioty realizujące

  • Beneficjent: Ebicom Sp. z o.o.
  • Podwykonawca: Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Organizacji i Zarządzania
  • Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju